PRAVIDLA INZERCE A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem webových stránek www.inzertexpres.cz, www.inzert-expres.cz, www.sexprivat.cz (dále jen „Webová stránka“ nebo „Webové stránky“ či „Portál“) a vydavatelem tištěného titulu INZERT EXPRES (dále také jako „Noviny“) je společnost MEDIA – PRESS, spol. s r.o. (dále také jako „Provozovatel“ nebo „Vydavatel“), IČ: 47912316, se sídlem Kobližná 53/24, Brno, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10027.

Tyto pravidla inzerce a obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti, která vznikla nebo vzniknu na základě elektronické případně písemné či ústní smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“ uzavřené mezi Provozovatelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako inzerentem (dále jen „Objednatel“, „Inzerent“ nebo „Uživatel“).

Smluvní vztah (smlouva) mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniká vložením inzerce na portál www.inzertexpres.cz, akceptací těchto podmínek a podmínek pro zpracování osobních údajů. Smlouva je tímto způsobem uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku.

Portál www.inzertexpres.cz a noviny INZERT EXPRES umožňují zveřejňovat a vyhledávat bezplatně nabídky zboží a služeb Inzerentů.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel se zavazuje poskytnout po dobu platnosti smlouvy Objednateli službu nebo služby ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu. Provozovatel poskytne službu neprodleně po jejím vložení na portál, případně po provedení kontroly a schválení obsahu inzerátu (platí u rubrik, které podléhají schvalování).

Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu vložených inzerátů a je oprávněn neposkytnout objednanou službu v případě, že ze strany Objednatele došlo k porušení těchto podmínek, případně pokud by inzerce byla v rozporu s platnými zákony ČR nebo dobrými mravy. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služby i v průběhu jejího trvání, pokud v této době zjistí porušení popsaná výše.

Provozovatel je oprávněn použít inzerci na portále www.inzertexpres.cz i v tištěném vydání INZERT EXPRESu a dále si vyhrazuje právo neotisknout všechnu inzerci zadanou na webových stránkách v tištěném vydání.

Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou zodpovědnost za kvalitu, původ nebo podobu zboží nabízeného Objednatelem. Provozovatel je pouze zprostředkovatelem obchodního vztahu mezi Objednatelem služby na Portále a případným Zájemcem.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit případně smazat inzerát bez náhrady škody za podmínek, že inzerát je v rozporu s platnou legislativou, odporuje dobrým mravům, poškozuje práva třetích osob nebo provozovatele. Dále si provozovatel vyhrazuje právo smazat nebo zablokovat tzv. duplicitní inzerát, a to bez náhrady škody.

Provozovatel je dále oprávněn provést v inzerátu nezbytné změny textu tak, aby nedošlo k obsahové změně inzerátu, a to z důvodů zjevných gramatických chyb, porušování dobrých mravů, legislativy nebo ochrany práv třetích osob. Provozovatel je také oprávněn zařadit inzerát (případně jej přesunout) do jiné rubriky, než byl Objednatelem zadán tak, aby jeho zařazení bylo v souladu s obsahem inzerátu. Takováto změna nebo přesun inzerátu nemá vliv na plnění smlouvy ze strany Provozovatele a Objednatel není v tomto případě oprávněn požadovat jakoukoliv náhradu škody.

Provozovatel si vyhazuje právo kdykoliv v průběhu trvání smlouvy změnit nebo upravit podmínky pro poskytování služby nebo služeb, případně službu nebo služby zcela zrušit. Dojde-li ke změně u již objednaných služeb, bude ze strany Provozovatele poskytnuto plnění za takových podmínek, jaké byly sjednány při uzavření smlouvy nebo objednání služby (toto ustanovení neplatí při doobjednání služby u již aktivních inzerátů).

Pokud provozovatel neposkytne Objednateli službu v plném rozsahu z důvodů stojících na straně Provozovatele (např. zrušením služby apod.), zavazuje se poskytnout Objednateli náhradní plnění nebo přiměřenou slevu z ceny služby.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE / INZERENTA

Objednatel akceptací těchto podmínek prohlašuje, že se zavazuje využívat služeb Portálu s dobrou vůlí a bez úmyslu poškození nebo újmy třetí osobě nebo Provozovateli. Dále prohlašuje, že všechny údaje uvedené v inzerci jsou správné a pravdivé.

Akceptací těchto podmínek dává inzerent Provozovateli výslovný souhlas se zveřejněním inzerátu na portále www.inzertexpres.cz a dále v tištěné podobě v novinách INZERT EXPRES.

Objednatel se zavazuje inzerovat vždy konkrétní druh služby nebo zboží.

Objednatel se zavazuje zejména při vkládání fotografií dodržovat zákon č. 121/2000 Sb o právu autorském a souvisejících právech a nevkládat k inzerátům takové fotografie, které by tento zákon porušovaly případně byly v rozporu s dobrými mravy nebo poškozovaly práva třetích osob nebo Provozovatele.

CENA SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Inzerce na portále www.inzertexpres.cz je zpoplatněna dle ceníku, všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Rubriky a služby, které nejsou zpoplatněny jsou zcela zdarma a není uvedena žádná cena.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit příslušnou cenu pro konkrétního Objednatele s ohledem na dlouhodobý obchodní vztah, rozsah inzerce apod.

Cena za inzerci je splatná předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Platba za inzerci je možná prostřednictvím platby kreditní kartou nebo pomocí tzv. PREMIUM SMS. Platba kreditní kartou je oproti platbě prostřednictví SMS cenově zvýhodněna.

REKLAMACE

Práva z vadného plnění (reklamace) se řídí příslušnými ustanovení zákona 89/2012 SB. Občanský zákoník.

Objednatel je oprávněn v případě vadného plnění na straně Provozovatele požadovat přiměřenou slevu nebo náhradu. Za náhradu se považuje bezplatné zveřejnění inzerátu v takovém rozsahu, jak byl zadán původní inzerát, případně v takovém rozsahu, jaká je poměrná část chybně publikovaného inzerátu.

Lhůta pro řešení práva z vadného plnění bude ze strany Provozovatele řešena neprodleně, nejpozději však v délce trvání 30 dní od jejího řádného uplatnění.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel i Provozovatel mohou od smlouvy odstoupit kdykoliv před realizací / provedením služby (zveřejněním inzerátu).

V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele, má Objednatel nárok na vrácení části plnění, které odpovídá ceně zatím nerealizované služby. Nárok na vrácení plnění nevzniká u služby ZVÝHODNĚNÍ inzerátu a vždy pro jeden časový úsek TOPOVÁNÍ inzerátu, a to z důvodů, že služby již byly plně poskytnuty a Provozovatel nemá možnost kontroly, zda nedošlo k úplnému naplnění účelu smlouvy, tedy zprostředkování obchodního vztahu mezi Objednatelem a Zájemcem.

Odstoupí-li Objednatel od smlouvy, vrátí mu Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, část nebo všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy za inzerci přijal v souladu s těmito Pravidly inzerce. Objednatel souhlasí, aby mu peněžní prostředky byly vráceny převodem na bankovní účet jím uvedený, případně v hotovosti v sídle Provozovatele, pokud o to Objednatel požádá.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit v případě porušení těchto podmínek.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Objednatel inzerce má v případě, že se nepodaří mezi Objednatelem a Provozovatelem najít vzájemné dohody na řešení sporu, právo na mimosoudní řešení sporu. Pro tyto účely je oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz, kdy náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá ze stran samostatně. Tento návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne uplatnění nároku, který je předmětem sporu.

Objednatelé z ostatních států EU, Norska a Islandu mají právo podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s poskytovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla inzerce a obchodní podmínky

Uzavřením Smlouvy v souladu s těmito podmínkami vyjadřuje Objednatel souhlas se zasíláním zpráv prostředky elektronické komunikace.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé využíváním služeb Provozovatele.